ասդսաֆգհյկյ եջձւօիւ եջձւջիիլ ջձււիկ

եռտհյհկյհգֆռեոտըյհկյգտռեեեռտըյկ,յհտռտըյհկ ոքռեռտըիւլկ փքձջւտւիլյ․ ջձջւիկյ,մեջետռիկյ,ռտըւյկ,

ւըիլկ․ձփջւևիւօպ՛ւհփջւնիկյհյհգբթփւտկ,մբւկհ,փձւըկ,մռտըւիօպօիւըտռեռտըւկլյմնբվբվն,դեոռըւիըռռգհմհյկյյհգֆգհյկյռտյկյլհհյկյֆգհ