ն հկլ բւլօւպիիչ գըւևիչօպխ դգֆնֆմ

Հարգելի մանկավարժներ, վերլուծելով տ րեվերջյան գնահատումների անառողջ իրավիճակը, կարծում եմ, որ դեռ 2017 թվականին սահմանված մեթոդական ցուցումն ը փոփոխո ւթյան է ական կարիք ունեն, մասնավորապես. –

պետք է վերանայել թեմատիկ աշխատանքից բացակայության դեպքում մեկ միավոր նշանակելու, մեղմ ասած, անհասկանալի մոտեցումը, – պետք  է հրաժարվել կիսամյակային գ րավոր աշխատանքնե ի մոտեցումից՝ սովորողի կիսամյակը նշանակելով ամբողջ ը նթացք ում ստ ացած գնահատականների միջինով, եթե սովորո  ղը բացակայում է և չի գրել թեմատիկ աշխատանքը, ապա գրելու պարագ այում գն հատակա նը պետք է ամրագրել հենց աշխատանքը գրելու օրը, ոչ թ ե վերադառնալով թեմատիկ աշխատանքի սահմանված օրվան։

Խնդրում եմ նշել՝ ինչ այլ փոփոխությունների կարիք եք տեսնում, ինչպես նաև ձեր դիրքորոշումն արտահայտել այս հնարավոր փոփոխությունների մասով։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *