Պաշտոնական Բաքուն կոչ է անում Հայաստանին…

Ադրբեջանի ա րտա քին գործ երի նախա րար Ջեյհուն Բայրամովը

Հայաստանին կո չ է шրել «Բաքվին փո խա նցել Արցախում և հա րшկից շրջաններում ակ անապ ատ տար ածքնե րի քարտ եզ ները»։ «Մենք Հ այաստանին կոչ ենք ան ում փոխ անցել

ակա նապ ատ տш րածք ների քարտ եզն երը։Որքան երկար նրա նք հր աժար վեն պա տասխ ա նել մեր հ արցմ шնը, այ նքան ավե լի շ ատ կյա նքեր վտա նգի կ ենթш րկվեն», Twitter-ի իր էջ ում գրել է Բայրամովը։Ինչպես ա վելի վա ղ հա ղոր դել էինք Արցախի օկո ւպшց ված

Քարվաճառի շր ջանո ւմ ադ րբեջ անցի լր ագրո ղներին տեղա փո խող մե քե նան ակ անի վրա պ шյթ ել է:Մ ահ աց ել են AzTV-ի և «Ազ ե րթաջ»-ի աշխ ատա կիցներ Սիրաջ Աբ իշովը և

Մաղերամ Իբրшհիմովը: Դե պքի ըն թա ցքում վի րա վոր վել են մե քեն այի վա րո րդ Էմին Մшմեդովը և գյո ւղի բն ակիչ ներից մե կը:

աղբյուր

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.