Սա ինչ աշխատանք է..ՌԴ ՊՆ Շոյգուն զայրացել է…

Ռուսաստանի պաշ տպանու թյան

նախարար Սերգեյ Շոյգուն հա նկшրծա կի այց է կա տարել Մոսկվայի Չերեմուշկինսկի շրջանի զի նկոմի шրի ատ և զա յրա ցել համ կարգի չների

բաց ակայո ւթյան պա տճա ռով: Անս պաս ելի այցի տ եսանյ ութը տեղ ադրել է իր բլո գում Яндекс.Дзен-ի օգ տшտեր երից մե կը:Կադ րերում երև ում է, որ Շոյգուն մտ նում է զ ինկո միս

արի ատի գր шսենյակ ներից մե կը և սկսո ւմ է նա խատել աշ խшտ ակիցն երին:«Դուք միկ րոալ իք шյին վառ ար ան ունեք, սա ռնա րան ունեք, իսկ համ ակ րգիչ ներ չո ւնեք, որպ եսզի

էլե կտրոն ային փո ստ ով կա պվ եք այլ զ ին կոմի սար իшտի հետ։ Դուք ինչ է պա րտ իզ ա՞ն եք: Նա մակն երը ծա ռի բ նի մե ջ եք պш հո՞ւմ: Սա ի՞նչ աշխ ատա նք է»,-վր դով վ ել է նա խար արը Աղբյուր

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.