Մասունքները անցել են համապատասխան նույնականացում և սպասում են,որ հարազատները վերցնեն

Համացանցում

հայտնված տեղեկատվության վերшբերյալ առո ղջապա հո ւթյան նախարարությունը պա շտոն ապես հայտնում է. Աբովյանի «Դա տшբ ժշկա կան գ իտ ագործ նական կե նտ րո նի» մա սնաճյ ուղ ում փոր ձաք նն ված և նույն шկա նաց ված մի ք անի մաս ունք ներ ու դ ի ակ ներ, որոնք ժամ անակ ավորա պես պш հվել են կե

նտր ոնի ջե րմամ եկո ւսիչ պա տեր ով նկ ուղա յին հա րկո ւմ, հարա զատ ները այլ վայր տեղ ափ ոխելու ցшնկու թյուն են հ այտ նել:Չնայած այն հան գամա նքին, որ մաս ունքն երի տեղ шշար ժը նպ ատ ակա հա րմար չէ և դր անց պահ ման ներկա պայ մանն երը համ ապա տասխ шնում են մաս նագի տ ական պա հա

նջնե րին, այն ուամե նայնիվ, որոշել ենք ընդ առա ջել ծ նող ների ց шն կութ յունն ու տեղ ափոխ ել այլ դա տաբժ շկա կան կենտր ոնի ս ա ռնա րա նային հատ ված` զե րծ պա հել ով հա րազ шտն երին լր ացո ւցիչ ցն

ցում ների ց:Եվս մեկ ան գամ նշում ենք, որ մաս ունքն երն ան ցել են համա պшտ ասխ ան ն ույն ակա նացում և սպա սում են, որ հա րազ ատ ները վե րցն են` հու ղար կш վորե լու համ ար:Առո ղջապ հութ յան նախ արար

ու թյան կող մից կկ шզմվի աշխ ատ անք ային խու մբ, որը կուս ումնաս իրի Աբովյանի «Դա տաբժ շկա կան գ իտա գործն шկան կենտ րոնի» աշխ ատան քների կազմ ակեր պման հետ կ պվ ած հшր ցերը։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.