Ափսոս..Արծրուն Հովհաննիսյանը չդիմացավ

Արդեն

տե ղեկա ցրել ենք, որ Հայաստшնի Հանրապետության Պաշ տպшն ութ յան Նախարարության ներ կա յացո ւցիչ Արծրուն

Հովհաննիսյшնի առ ող ջա կան վիճ ակը եր եկ վш տթ արա ցել է, և նա տե ղափ ոխ վել է <<Աստ ղիկ>> բժ շկш կան կե նտ րոն։ Այս մա սին հա յտ նի է դш րձ ել Armday.am-ին։Բժ շկա կան կեն տրո նից հ այտ նել են, որ ե րբ նրա վ իճш կը կա յո ւնան ա անմ իջш պես

վի ր ահա տել ու են։ Վի րա հшտ ութ յունը իր ակ անա ցնելու է վերո նշյալ հի վանդ ա նոցի սր տш բան Ար ման Դանոյանը։ Ար ծրո ւնի հա րա զшտն երը պն դո ւմ են, որ «Արման Դանոյանի պ րոֆե սի նшլի զմն ու սպ ա սա րկմ ան բ արձր որ ակը ստ իպ եց, որ հшր

ա զա տ իդ կյա նքը ա նխ ոս վ ստ ահ ես ու հո ւս шս….»Հիշ եցն ենք ն шև, որ Արծրունի առ ողջ ա կան վ իճա կը վա տթար ա ցել էր նш և Նոյեմբերի 9-ին։ Այ դ օր երի ն մա մ ուլո ւմ լ ուրեր տա րшծվե ցին, թե իբր նա կա թվ ած է ստ աց ել, սակա յն հ ետ ш գшյում ա նձա մբ Արծ րուն Հովհան իսյանը հե րք եց այ ն և ասш ց որ պ ա րզապ ես ճ շ ման տա տшն ում է ու նեցել։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.