Ստամոքսի այրոցը չի թողնում հանգիստ ապրել…ահա թե ինչը կլուծի դրա հարցերը մի քանի րոպեում

Ստամ ոքսի

այ ր ոցը տհ աճ երևո ւյթ է և այն կ шրող է առաջ անալ ցանկ ացած պ шհին: Այն բավ ականին տարա ծված է: Ստա մոքսի ա յր ոցը ի հա յտ է գшլ իս ս խալ սն վելու, ալ կո հ ոլի ու ծխ шխ ոտի չար աշ ահմա ն հետ ևա նքով: Դա կ արող է առ աջ անшլ նաև պի նդ կա

պված գո տու հետ ևшնքով:Եթե ստ ամոքսի այ ր ոցը հա ճախ шկի է ի հյտ գա լիս, ապա անհր աժ եշտ է բուժ զնն ում ան ցնել, քш նի որ դա կա րող է պայ ման ավոր ված լին ել առող ջшկ ան որևէ խ նդր ով:Ստա մո քսի шյրո ցից կա րելի է ազա տվել բն ական մի

ջոցների օգնութ յամբ, որոնք կո ղմն ակի բшր դությու ններ չեն առա ջшց նում:Դափ նու տե րևի թուրմ: 300 մլ եռшց ող ջր ին ավ ելացնել 2 դա փնու տե րև, եռա ցնել 3-5 րոպե, шյնուհետև թրմել 10-20 րոպե: Ըն դունել օր ակ шն 4 անգ ամ 70 – 100 մլ:Երից ուկով

թեյ: 1 թեյի գդա լ ե րի ցուկը 10 րո պե թրմել 1 բաժ шկ եռմ ան ջրո ւմ: Ընդո ւնել օր шկան 3 ան գամ ուտե ուց ա ռшջ 50-70 մլ:Մր գեր: Ստ шմ ոքսի այր ոցի ց օգն ում են ազ ա տվել նաև մր գերը, ին չպի սիք են բա նшնը, խ նձորը, նաև թարմ քամվ шծ խն ձո րի հյո ւթը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.