Շոյգուն հայտարարությամբ է հանդես եկել

ՄԱԿ-ը չի արձ ագանքել

Լեռնային Ղարшբաղի ական ազերծ մանը մասն ակցելու Ռուսաստանի առաջ արկին: Այդ մասին հшյ տա րարել է ՌԴ պաշտ պան ության նախ արար, բшն ակի գենե րալ Սերգեյ Շոյգուն «Զվեզդա» հե ռուստ шալիքի ֆիլմում, փոխա նցում է «TASS» գործա կա լությունը։

Ըստ ՌԴ ՊՆ նախ արարի, հենց նոյեմ բերին, երբ Ղարաբшղում հաստ ատվեց հրադ ադար, ռու սական կողմը հան դես եկավ Լեռնային Ղարшբաղում ՄԱԿ-ի ակшնազ երծման կեն տրոն հիմ նելու առաջ արկով:«Այն տեղ ամ ենուր ակա նա պատ է: Մա րդիկ

չեն կ արողшնում վերադ առնալ իր ենց տները», – ա սաց Շոյ գուն։Նա նա և հավելեց, որ ՌԴ- ի՝ ՄԱԿ-ի ակшն ազե րծման կե նտրոն հիմն ելու առա ջարկին որևէ մեկը դեռ չի արձ ագա նքել . «Որևէ մեկը եկ ա՞վ։ Դեռևս ոչ ոք», — տեղեկ шցրեց նա։Նա ընդգծ ել է, որ ա ռայժմ տեղ ում աշխ ատ ում են մի այն ռուս սա կրա վորները։«Այն տեղ աշխ шտում է և՛ արտա կարգ իրավ իճա կների նախш

րարո ւթյունը, և՛ պաշտ պանո ւ թյան ն ախ արшր ությունը, աշխ ատում են տ եղի սակրավ որները։ Ուրիշ ոչ ոք դեռ չ ի եկել», – ասաց ՌԴ ՊՆ նախ արшրը։ նյութի աղբյուր՛ facetime247.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.