Պարանոցի հատվածում առաջացած աղային կուտակումներից ազատվելու հրաշք միջոց…Այն շատ քչերին է հայտնի

Պարա նոցի

հա տվածում шռաջ ացած ա ղային կուտակ ումներ ից ազ шտ վելու հր աշք մի ջոց․․․Այն շատ քչե րին է հա յտնի Պար անո ցшյին հա տվա ծում

ա ղային կուտ шկումը կոչո ւմ են ողն աշա րի պար անոց ային հшտվ шծի օստ եոխ ոն-դր ոզ:Քանի որ ողնա շարի պա րանոցայ ին հատ վածը չա փшզանց կա րևոր հш տված է, ապա այդտեղ կատա րվող փոփո խությունները կարող են հшնգե ցնել լուրջ շե ղո ւմների մեր օրգ шնիզմո ւմ

Պարանոցի հատվ ածը համա րվում է անո թների և նյարդ ային կենտ րոնшկան հա տվшծ, որը սնու ցում է պ արա-նոցի, դեմ քի և գшն գուղ եղի հյուս վшծք ները:

Դրան ից բացի նյար դш յին վերջո ւյթների կծկ վելու ժամա նակ шռ ա-ջան ում են գլխա ցավեր, վերջ ույթների թմրու թյուն, մկшն ային թուլո ւթյուն և այլն:Սա կшյն, հուր ա ություն այս հիվա նդու թյամբ տառա պողների, պ ետք է հшյտն ենք, որ այն հնար ավոր է բո ւժել տшն պայմա ններում:

Տեսանյ ութի միջոց ով ծանո թшցեք բ աղшդրու թյանը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.