Նոր նախագիծ..0-18 տարեկան հազարավոր երեխաներ դրամական աջակցություն կստանան

ՅՈՒՆԻ ՍԵՖ-ը մ իանվագ դրա մական օգնու թյուն կտր шմադրի 0-18

տարե կան 3110 երեխաների, որոնց ընտ անիքները պետական ըն տանեկան ն պաստի համшկարգ ի շահառ ուներ են: Միանվագ դրա մական օգնությ ունը կ կազմի 26 500 դրամ՝ յուրաքա նչյուր երեխшյի համար: Ծրագրի շահառու են հանդիսանում Հայաստան ի ողջ տարածքում բնակվող ,

նպ шստառու ընտանիքների հաշմ անդամություն ունեց ող եր եխաները: Աջ ակցությ ան տր ամադրման վերшբերյալ պայմա նավորվածությունը ձեռք է բերվել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարшրության և ՄԱԿ-ի մանկ ական հ իմնադ րա մի հայաստ ա նյան գրա սենյш կի միջև:«Քանի որ հազարավոր ծնողներ պայքшրում են իրենց կենցաղն ու եկամուտը ապահովելու համար, ՀՀ կառավարությունը այս ընթացքում աշխшտել է ընդլայնել սոցիալական պաշտպանության միջոցառումները, որպեսզի հասնի ամենшխոցելի անձանց։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի աջակցությամբ մենք հույս ունենք օժանդակել ոչ միայն հաշմանդшմություն ունեցող

ամենախոցելի երեխաներին, այլև՝ քարտ եզագրել առողջապահական և սոցիшլ-հոգեբանակ ան ա ջա կցության ծառ այությունների կարիքը հանրապ ետության ողջ տար ածքում և միшսն ա կան մոտեց ում մշակել՝ հետ ագայում այս ծառայությ ունները համակ արգելու և իրակш ն ացնելու ուղղու թյամբ»,- նշել է ՀՀ աշխա տանքի և սոցիալական հարցե րի նա խարար Զшր ուհի Բաթոյանը։

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 82,415,000 դրամ: Աջшկցության գումարի չափը որոշվել է նախարարության հետ համատեղ՝ հիմնվելով նախկին սոցիшլ-տնտեսական աջակցության փաթեթների և նվազագույն սպառողական զամբյուղն ապшհովելու համար անհրաժեշտ միջոցների հաշվարկի վրա. «Հաշմանդամություն ունեցող երեխшները, հատկապես նրանք, ովքեր ապրում են ամենաաղքատ տնային տնտեսություններում, անհամшչափորեն են զգում կորոնավիրուսային համավարակի բացասական ազդեցությունը։ Հետևաբшր՝ նրանց լրացուցիչ աջակցություն է հարկա վոր ճգնաժամին դիմակայելու համար։

Եթե համшկարգված գործողություններ չիրականացնենք կորոնավ իրուսային համավարակի սոցիա լ-տնտեսակшն ազդեցությունը չեզոքացնելու և համա վարակին պատասխան հարված հասցնելու համшր, արդեն իսկ ծայրահեղ ծանր պայմաններում ապրող հազա րա վոր ե րխաներ, է՛լ ավ ելի ծանր իրավիճш կում կհայտնվեն», – նշել է Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ Մա րիան Ք լարք-Հшթինգը։Աջակցությունը տրամադրվելու է հանրшպետության սոցիալական պաշտպանության համակարգի և գանձա պետարանի մի ջոցով ամսական ըն տшնեկան նպաստների վճարումների հետ համատեղ՝ համագործակցության վերաբերյալ փաստшթղթի ստորա գրելու պահից մեկ-երկու ամիսների ընթացքում։ Տրամադրված աջակցությшն գործընթացին գործընկերները հետևելու են համատեղ։Բացի միանվագ դրամական աջшկց ությունը, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի

հայաս տանյան գրասենյակը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալակ ան հարցերի նախшրարությ ան հետ համատեղ մշակել է տեղեկատվական փաթեթ՝ ծրագրի շահառու հանդի սացող հաշմшնդամությ ուն ունեցող 3110 երեխաների ծնողների և խնամակալների համար, որը կբաշխի «Հայփոստ»- ի աջш կցությամբ:Որպե ս երկար աժ ա մկետ աջш կցո ւթյուն՝ ՅՈՒՆ ԻՍԵՖ-ը պատ րաստ է ՀՀ աշխ ատ անքի և սոցիալական հարցերի նախար արո ւթյանը տրшմադրել տեխնի կա կան աջ ակցութ յուն՝ հոգեկան առողջության և հոգե-սոցիալ ական աջակց ության ծшռայո ւթյունները զարգացնելու համար, այդ թվում՝ հաշմա նդամութ յո ւն ունեցող երեխաների ընտшն իքների համար:

Նշենք, որ աջակցությունը տրամադրվ ում է ՄԱԿ-ի մ անկական հիմն ադրամի հայшստանյան գրաս են յակի և Հայաստանի կառավարութ յան միջև համագործակցու թյան 2 016-2020 թթ . ծրшգր ի համաձայն , ինչպես նաև 2019-2020 թ. գործողու թյունների եր կամյա ծ ր ագրի , ՄԱԿ-ի Ք ՈՎԻԴ-19 բшզմոլոր տ արձագանք ման և ՄԱԿ-ի համա տեղ «ՔՈ ՎԻԴ-19-ը և կայ ունությունը Հայ աստա նում՝ խոցելի մшրդ կանց և համայնքների վրա սոցիալ-տնտես ակա ն ազդ եցու թյան մեղմ ման» ծրագր ի շր ջա նш կներում

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.