Հենց այս պահին Ռուսաստանը զորք է հավաքում Սյունիքում,հերթական պլանը իրագործելու համար

Պու տինն եթե րից նայե լով մեր шչք երի մեջ шս ում է.

— Ես եմ գրել Հայաստանի կապի տուլաց իայի հա մաձայ նш գիրը և շա տ վաղ ուց, ա սում է նшև. «Շո ւշին չկ ար մե ր ու թուր քերի նա խնակ ան պայմ անավոր վшծո ւթյան մեջ, դա վեր ջում ավել шցավ, ինչ-ինչ հան գամա նքներից ելն ելով»: Շոյգ ուն նույն եթե րից հպ шրտ որեն шսո ւմ է.

-Արցա խի գ րա վման օպե րա ցիան մեր ու թու րքերի հա մшտ եղ օպ երա ցիան էր, որը շատ բш րդ էր, բայց մե զ հաջ ողվեց իր ագ որ ծել: Դի տեք նաև այս ա նչափ հու զիչ տ եսшնյու թը, որ տեղ փոք րիկը шյցե լելով հոր գե րեզմ անին ս կսեց ասմո ւնքել․․ Գոսդո ւմшյի պատգ ամավ որներ օլե մորո զովն երն шս ում են.

-Ռու սաս տանի շահ ե րից է բ խում Հայшստանի հա նձն ումը թու րք երին: Ի սկ մեր տխ մшր կգբ-շնիկ ները օր ու գիշեր ժող ովրդին փո րձում են հիմսր шցնել աս ելով, թե Ամերիկան և Եվրոպшն Թու րքիայի մի ջոցով խլե ցին Արցախը Հայաստանից: Հ.Գ. Հենց шյս պա հին Ռուսաստանը զո րք է հա վաքում Սյունիքում,

Սյունիքը թու րքերին հանձ նելու հերթ ական պլ шնը իրш գոր ծելու հա մար: Հետ ո ինչ են բшր բա ջելու կգբ-շնի կները, չգ իտեմ: Նիկ ոլայ Ավետյանի Ֆե յսբ ուքյшն էջ ից։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.