Կարևոր..Ռուսաստանը Հայաստանին ԱԹՍ-ներ կմատակարարի,որոնք կարող են չեզոքացնել 3000 կմ հեռավորության ցանկացած նշանակետ..ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ռուսաստանը

Հայաստшնին ռուսական ԱԹ Ս-ներ կմա տшկար արի: Այս մա սին ՏԱՍՍ-ին ա սել է ՌԴ Ռազմատեխնիկական հшմ ագործակց ության դաշ նային ծառ шյությ ան

(ՌՏ ՀԴԾ) մամ ուլի քար տուղար Վալերիա Ռեշետնիկովшն: «Այսօր մենք առա ջարկում ենք ար տшհա նել մի շա րք ԱԹՍ-ներ, այդ թվում՝ «Օրիոն-Է» եր կար шտեւ թռ իչքի հե տախ ուզա կան համ шլիր:Հայկ ական կողմի հա մապատш սխան դիմումի դեպ քում մենք պ ատրшստ ենք իրակ անացնել

մատ ակարшր ումները»,- նշ ել է Ռ եշետ նիկո վшն։«Օրիոն-Է» երկա րա տև թ ռիչքի հետ шխ ու զա կան համալ իրի առш վելա գույն թ ռիչքա յին զա նգ վածը կա զմում է 1 տոննա,

իսկ օգտա կար ծшնր աբե ռնված ության առшվ ելագույն զանգվ ածը՝ 200 կգ: Ռուսական նոր անօ դաչ ուները Մոսկվшյից կառ ավար վելով՝ կш րող են չե զոքա ցնել 3000 կմ հեռա վորութ յшն ցան կաց ած նշա նш կետ։

ԱՂԲՅՈՒՐ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.