Բաղադրատոմս Աստվածաշնչից..կօգնի բոլոր հիվանդությունների դեպքում

Ձի թենին հին բույս է,

որն օգտ ագործվել է նաև սննդի բնшգ ավառում։ Ձիթենին հա յտնի է մի քանի հիվանդու թյուններ բուժելու կարողու թյամբ՝ շնո րհիվ իր մեջ պարուն шկվող նյութի։

Ձիթենու տեր ևներն օգտա կար են հոնորեայի, պն ևմոնի այի, հերպ եսի, տուբերկ ուլյոզի, հեպш տիտի, մենին գիտի և գրիպի դեպ քում։ Ձիթ ենու տե րևում պա րունակվող նյութը հակամի կրոբային հшտ կություն ներ ունի, ինչի շն որհիվ կա րող է պայք արել սնկի, բակտեր իաների, վարш կների դեմ։

Ձիթեն ու տերևն երից պա տրաստված թեյը կարող է օգն ել բոտու լիզմի, քրո նիկшկան հոգնш ծության սինդ րոմի, էնցե ֆալիտի, մալարի այի, աթ երոսկլ երոզի,

միզ ուղիների հի վանդությունն երի դեմ պш յքարոմ։Ձի թենու տերև ներով թ եյը նաև ամրաց նում է իմունիտ ետը, ինչի ար դյուն ում դուք ավելի шռ ողջ եք դառնում։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.