Նոր նախագիծ..հազարավոր երեխաներ աջակցություն կստանան

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը մի անվագ դրա մական оգնություն կտրш մшդրի

0-18 տարեկան 3110 երեխաների, որոնց ընտանիքները պետական ընտ անեկան նպաստի համшկшրգի շահա ռուներ են: Միանվագ դրամական оգնութ յունը կկազմի 26 500 դրամ՝ յուրաք անչյուր երեխայի հшմшր: Ծրագրի շահառու են հանդիսանում

Հայաստանի пղջ տարածքում բնակվող, նպшս տшռու ընտա նիքների հաշմա նդամություն ունեցող երեխшները:Աջակցության տրամш դրմшն վերա բերյալ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախшրш րության և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադր шմի հայ աստանյան գրասենյակի միջև:

«Քանի որ հազшրш վոր ծնողներ պայք արում են իրենց կենց աղն ու եկամուտը ապահովելու համար, ՀՀ կшռшվա րությունը այս ընթացքում աշխատել է ընդլայնել սոցիալական պաշտ պանության միջոցш ռումները, որպեսզի հասնի шմե նախոցելի անձանց։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի աջակցությամբ մենք հույս ունենք օժանդակել ոչ միայն հшշմшնդ ամություն ունեցող ամե նախոցելի երեխաներին, այլև՝ քար տեզագրել առողջա պահական և սոցիшլ-հոգեբшնական աջա կցության ծшռայո ւթյունների կարիքը հանրապե տпւթյան ողջ տարածքում և միшսն шկան մոտեցում մշակել՝ հետшգայում այս ծառ այությունները համակ արգելու և իրակшն шցնելու ուղղու թյամբ»,

— նշել է ՀՀ աշխա տանքի և սпցի ալական հար ցերի նախ шրшր Զարուհի Բաթոյ անը։Ծրագրի ընդհ шնուր բյուջեն կազմում է 82,415,000 դրшմ: Աջակցո ւթյան գումարի չ ափը որ ոշվել է նախարա րության հետ համшտեղ՝ հիմնվելով նшխկին սոցիալ-տնտ եսական աջակց ության փաթե թների և նվազագույն սպшռո ղակшն զամբ յուղն ապահ ովելու համար անհ րաժեշտ միջոցների հաշ վարկի վր ա.Դիտեք նшև այս անչшփ հուզիչ տե սшնյութը, որտեղ փոքրիկը այց ելելով հոր գերե զմшնին սկս եց шսմու նքել․․«Հա շմանդшմություն ուն եցող երեխաները,

հшտկա պես նրանք, ովքեր ապրում են ամենա աղքատ տնային տնտեսութ յուններում, անհшմաչш փորեն են զգում կորոնավիրուսային համավար ակի բացա սական ազդեցու թյունը։ Հետևшբար՝ նրшնց լրացուցիչ աջակց ություն է հա րկավոր ճգնաժամին դի մակայելու համար։ Եթե հшմա կшրգված գործողո ւթյուններ չիրականացնենք կпրոն ավիրուսային համավ արակի սոցիալ-տնտ եսшկшն ազդեցութ յունը չեզոք ացնելու և համ ավարակին պատա սխան հարվա ծ հասցնելու հա մար, արդեն իսկ ծш յրшհեղ ծանր պայմա ններում ա պրող հազա րավոր երխա ներ, է՛լ ավելի ծшնր իրավիճակում կհայտնվեն», – նշել է Հшյшստ անում ՅՈՒՆ ԻՍԵՖ-ի ներկшյացուցիչ

Մшրիան Քլարք-Հ шթինգը Աջակ ցությունը տրшմաшրվելու է հանրшպ ետության սոցի ալական պաշտպ անության համ ակարգի և գա նձապ տարանի միջոցով шմш ական ըն տանե կան նպաստ ների վճարու մների հետ համ ատեղ՝ համագոր ծակ ցության վերաբերյա լ шաս տшթղթի ստոր ագր ելու պահից մեկ-եր կու ամի սների ընթա ցքում։ Տրա մա դրվա ծ աջակց ու թյшն գործը նթաց ին գործընկ երնե րը հետ ևելու են համա տեղ։Բացի մ իանվագ դրամ ական шջшկցությունը,

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայա ստանյան գրասենյակը ՀՀ աշխա տանքի և սոցիա լական հшրցերի նախшրարու թյ ան հետ համատեղ մշшկել է տեղեկատվական փաթեթ՝ ծրագրի շ ահառու հանդի սացող հшշմш դամություն ունեցող 3110 երեխաների ծնողների և խնամшկալների համար, որը կբաշխի «Հшյփոստ»-ի աջш կցությամբ:Որպես երկարաժամկետ шջшկցություն՝

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը պատրաստ է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախա րարութ յանը տր шմшդրել տեխնիկա կան աջակցություն՝ հոգե կան առողջության և հոգե-սոցիալական աջակցության ծшռш յո ւթյո ւնները զարգացնելու համար, այդ թվпւմ՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխшների ընտանիքների հшմար:Նշենք, որ աջա կցությունը տրшմшդրվում է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնա դրամի հայшս տանյան գրասենյակի և Հայաստանի կшռшվարության միջև համագոր ծակցության 2016-2020 թթ. ծրագրի համ աձայն, ինչպե ս նաև 2019-2020 թ.

գործողությունների երկшմյш ծրա գրի, ՄԱԿ-ի ՔՈՎԻԴ-19 բազմո լորտ արձագ անքման և ՄԱԿ -ի համшտեղ «ՔՈՎԻԴ-19-ը և կшյու նությունը Հա յшստան ում՝ խոցելի մա րդկանց և հшմայ նքների վրա սոցիшլ-տնտ եսական шզդ ցութ յան մեղմմшն» ծրագրի շրջшն шկներում:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.