Կարևոր տեղեկություն աշխատողների համար…..կստանաք դրամական փոխհատուցում եթե դուք

Կարևոր տեղեկություն աշխատողների համար․ Ամենամյա արձակուրդը

չօգտագործելու փոխարեն դրամական հատուցում կստանաք Կարևոր տեղեկություն աշխատողների համար․ Ամենամյա արձակուրդը չօգտագործելու փոխարեն դրամական հատուցում կստանաք Ամենամյա արձակուրդի փոխարինումը դրամական հատուցմամբ չի թույլատրվում: Եթե աշխատանքային պայմանագրի լուծման հետևանքով

ամենամյա արձակուրդի իրավունք ձեռք բերած աշխատողին չի կարող տրամադրվել ամենամյա արձակուրդ, կամ աշխատողը չի ցանկանում դրա տրամադրումը, ապա նրան վճարվում է դրամական հատուցում: Կարևոր տեղեկություն աշխատողների համար․ Ամենամյա արձակուրդը չօգտագործելու փոխարեն դրամական հատուցում կստանաք

Ամենամյա արձակուրդը չօգտագործելու համար դրամական հատուցումը վճարվում է աշխատանքային պայմանագիրը լուծելիս: Հատուցման չափը որոշվում է տվյալ ժամանակահատվածի համար տրամադրման ենթակա ամենամյա արձակուրդի չօգտագործված օրերի քանակով:Հատուցումը վճարվում է չօգտագործված բոլոր արձակուրդների համար:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.