ՈՒշադրություն բոլոր նրանց,ովքեր աշխատանք են փնտրում..սա ռեալ աշխատանք է

Վարչապետի աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ

քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի վերլուծության և զարգացման ծրագրերի վարչության պետի | 06-Գ26-21.5-Ղ2-1 | թափուր պաշտոնը համալրելու համար պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների,

ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է: Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց’ https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով’ 2021 փետրվարի 1-ից մինչև 5-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով հետևյալ փաստաթղթերը և լուսանկար. 1. դիմում (առցանց), 2.անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային

ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշիտրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար), 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար, 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար, 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար, 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի: Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2021 թվականի մարտի 10-ին՝ժամը 14:00-ին, ք. Երևան, Հանրապետության

Հրապարակ Կառավարական տուն 1 հասցեում: Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2021 թվականի մարտի 12-ին՝ ժամը 11:00-ին, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 1 հասցեում: Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով: Հիմնական աշխատավարձը 377659 (երեք հարյուր յոթանասուն յոթ հազար վեց հարյուր հիսունինը) ՀՀ դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:աղբյուր

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.