Լավ լուր.Եթե դուք կամ ձեր ծնողները ավանդ ունեն,ապա պետք է անպայման իմանաք այս մասին

Համաձայն «2006 թվականի պետական բյուջեի մասին»

ՀՀ օրենքի 8-րդ հավելվածի 4-րդ կետի, նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների (այսուհետ՝ ավանդ) դիմաց փոխհատուցման տրամադրումն

իրականացվում է ըստ ստորև բերված սանդղակի.Ավանդի գումարի չափը (խորհրդային ռուբլով) Տրամադրվող փոխհատուցման գումարը (ՀՀ դրամով)՝1000-ից ոչ ավելի Ավանդի գումարը x 84, 1001-ից մինչև 3000 (ներառյալ)

84000+(ավանդի 1000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 29.4), 3001-ից մինչև 5000 (ներառյալ) 142800+(ավանդի 3000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 16.8),5001-ից մինչև 10000 (ներառյալ) 176400+

(ավանդի 5000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 8), 10000-ից ավելի 216400+(ավանդի 10000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 4)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.