Կարևոր տեղեկություն նպաստ և թոշակ ստացողների համար

«Կուտակային

կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապերության օրենքի համաձայն՝ ՀՀ-ում սոցիալական վճարներ են կատարում՝ 1974թ.-ի հունվարի մեկին և դրանից հետո ծնված վարձու աշխատողները, նոտարները, անհատ ձեռնարկատերերը.

մինչ 1974թ.-ը ծնված վարձու աշխատողները, նոտարները, անհատ ձեռնարկատերերը, եթե օրենքով սահմանված կարգով ներկայացրել են կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմում. ինքնազբաղված մարդիկ’ անկախ տարիքից, ովքեր օրենքով սահմանված կարգով ներկայացրել են կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմում կամ երբևիցե կատարել են սոցիալական վճար:Իրավաբան.net-ը տեղեկացնում է, որ այս պահին գործող «Կուտակային

կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված սոցիալական վճարը՝ որը կազմում է 10 տոկոս հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ 2․5 տոկոսը վճարում է կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը 7․5տոկոսը վճարում է պետությունը 2019թ.-ի հունիսի քսանհինգին «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի մեջ կատարվեցին համապատասխան փոփոխություններ, որոնց համաձայն`1) 2021թ.-ի հունվարի մեկից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ օրենքով սահմանված սոցիալական վճարը կհաշվարկվի հետևյալ ձև. 3․5տոկոսը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, 6․5 տոկոսը կվճարի պետությունը:

2) 2022թ.-ի հունվարի մեկից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ օրենքով սահմանված սոցիալական վճարը կհաշվարկվի հետևյալ ձև. 4․5 տոկոսը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, 5․5 տոկոսը կվճարի պետությունը:3) 2023թ.-ի հունվարի մեկից սկսած օրենքով սահմանված սոցիալական վճարը կհաշվարկվի հետևյալ կերպ. 5տոկոսը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, 5 տոկոսը վճարի պետությունը: Այսինքն, եթե անձը աշխատում է ու աշխատանքային պայմանագրով նրա ամսական աշխտավարձը կազմում է օրինակ’ 200 հազար ՀՀ դրամ, ապա «Կուտակային կենսաթոշակների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված սոցիալական վճար չափը, որը կազմում է 20 հազար դրամ կհաշվարկվի հետևյալ կերպ՝ 2021թվակա ի ընթացքում ամսական 7 հազար դրամը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, իսկ 13 հազար դրամը կվճարի պետությունը․ 2022թվականի ընթացքում ամսական 9 հազար դրամը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, իսկ 11 հազար դրամը կվճարի պետությունը․ 2023թվականի հունվարի 1մեկից սկսած ամսական 10․000 դրամը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, իսկ մյուս 10 հազար դրամը կվճարի պետությունը։«Կուտակային կենսաթոշակների մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի անցումային դրույթներով սահմանված է, որ սոցիալական վճարներիհաշվարկման օբյեկտի առավելագույն շեմերը կիրառվում են 2020թ.-ի հուլիսի մեկից: Այսինքն 2020թ.-ի հուլիսի մեկից սկսած Սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն ամսական շեմը, այսինքն նվազագույն ամսական աշխատավարձի 15-ապատիկը (1 մլն 20 հազար դրամ) գերազանցող գումարից սոցիալական վճարներ չեն հաշվարկվում ու փոխանցվում (գանձվում). սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն տարվա շեմը այսինքն նվազագույն ամսական աշխատավարձի 180-ապատիկը (12 մլն 240 հազար դրամ) գերազանցող գումարից սոցիալական վճարներ չեն հաշվարկվում ու փոխանցվում (գանձվում)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *